Sucky Busty

1TYM

SUCKA BUSTA

Ja! bikhyo bikhyo! gurohchi gurohchi! negajikhyo!

[Hook1]
LET ME SEE THEM HANDS UP HIGH
WE GON MAKE YOUR BODY ROCK
nuntugo borsu obguna!
gogige segora!

[Verse 1]
IT GOES 1,2,3 AND 4
ophduryo podchyo podchyo horir chyoduro
ijeko nega gachwoji mothedon
yejor nega garuchi geshyo!
(YES YES YALL!) mori badage dahge
(1TYM YALL!) mogchongi thojyora khuge wechyo!
10 (yol) myongigo 100 (beg) myongigo dadombyo ije sangdehe jurke!
dechung nunchiro mirwojuo durun martag dasogeman soko
non bagsada nigabaro KINGida betho benida
michinchog hago deburdera LIVIN LA VIDA LOCA!
neson badageson monaga hanmum pharji mara
hangsang dwirur bwara! gogi issur nan... SUCKA BUSTA!!
C'MON!!!

[Hook 2]
Ururung kwang kwang she she she!!!
ururung kwang kwang she she she!!

[Hook 1]

[Verse 2]
Hagsongi jongom hanadur nege phyorchyo bori naui masur
uhujugsun nohwir gadur nan SUCKA BUSTA!!
igona mogo (oryugen!!)
honnagi shirthamyon gumanduge!!
no jaku hwanage we guri arjangde
omojogon to to to more?
dudio dullijyo thellebijoneso mennar hanun ni RAP ijyo
inomi to jonom inde dashi bomyon gu nomijyo
mimose sanun nondanji bujir obge gophumman nurona
sangwan obne ne naiga dursurog
ne irum gabsochiga olla ganun gon

[Hook 2]

[Verse 3]
Parum BRM sogdo nachwojwo dogiphi nukigo shiphji
boshida shiphi jiphi jigimyon irbegsung baro godejwigi
barona! SUCKA! sawoga!
noran sasu jogsuman dasu naui masu
doeji anhji kedahji? gurohji?
COPS

[Hook 1]