One Love

1TYM

Nuh reul chuh eum mahn nahn guhn uh neu choo on gyu ool nahl
Moo nuh jil deu shi wae rohp kko nuh moo doh heem gyuh oon nahl
Hah yahn mi so roh nae gae dah gah wah
Ddah seu hi gham ssah jwuh ssuh nah rah gahl
Deu shi heng bok hae jin nah mah chi uh jae chuh rum gi uk ee nah
Geu ddae nah nae jah shin ae gae soo up shi doh
Soo baek buhn ee goh dwae sae gi myuh mah reul hae ssuh
Ah reum dah oon nuhl hoo hae hah ji ahn kae hah gi roh
Bi rohk sae sang ee geu dael heem deul gae hah duh rah doh
Moh deun gae ddeut dae roh gah ji ahn tah hah duh rah doh
Soh joong hahn geu dae yuh juhl ddae eet jji mah oh
Yuh gi nah uhn jae nah geu dae guh shi rah oh

CHORUS
Ee jaen nuh ae geu noon mool gah noo myuh
Ddah seu hah gae nuh reul gahm ssah ah neul kkae
Nae gae jool kkae moh deun guhl dah bah chyuh
Nuh reul wi hae joon bi hahn sarang eul

VRS.2
Nuh ae mahl geun noon nae bi chin nae heng bok hahn moh seup
Ee ah ryun hah gae boh il ddae gi peun nae
Mah eun hahn goo suhk nahn nae john jae gah meul neu kki nae
Geu neu kkim ee nae gaen moo uht boh dah soh joong hae
Mae mah reun nae gae bi gah dwae uh joo goh
Uh doom ae ppah jin nae gae bahl geun beet chi dwae uh joo goh
Ji chin nae gaen oo seum ee dwae uh joo goh
Geu ahn ae nae sarang eun kuh jyuh mahn gah goh
Gah mahn hi doo noon eul gahm kko geu dael dduh ohl lyuh bwah
Nae gah nah mahn ae guh shi rah neun geu seng gahk ae
Ee moh deun gae heng bok hah gae boh ee gi mahn hae
Sarang hae juh noh peun haneul ah rae

CHORUS

Young won hi nae gah nuh reul ji kyuh jool kkae
Ee sae sang moh deun gae byun han dah hae goh gahn jik hahl kkae (2x)
Han soon gahn nae moh seup mah juh doh
Nuh rahn guhl ahl goh eet ni
You know it (you know it) nuh hah nah ppoon yah
You are the love of my life yea~

CHORUS
Ee jaen nuh ae (young won hi nae gah nuh reul ji kyuh jool kkae)
Geu noon mool gah noo myuh Ddah sseu hah gae (moh deun gae byun han dah hae doh gahn jik hahl kkae)
Nae gae jool kkae (young won hi nae gah nuh reul ji kyuh jool kkae)
Nuh reul wi hae (moh deun gae byun han dah hae doh gahn jik hahl kkae)
Nae sarang eul... nae sarang eul...