Mother

1TYM

Separgan pargan jo theyangare gu odingae namanui kume kuthi ida midgo iji
ani hwagshirhi argoiji gamanhi issodo shiganun gago gurohge yothekaji nan sara bwago
kaburdeda yadanmajgo burgathun sarang hanbon moshebwago gureso na jigum gipum suphum
modurur negasume ango jormun ne inseng mongtang goro jibur goro nasoryo HEY~ COME ON

Omoni jo jamkan nagada ortheni jor gidarijinun marayo monjo jumuseyo
omoni manyag hugshirado nujdorado chajadaniji marayo yongsohe joseyo

Moduda nagathi sarnari ormana namani jo chanranhi bichnanun ne mirerur wihe
twichyonagari jongmar jigyowojwo narphari agasshido mannago mosjin cha thago
gurogi wiheson jibur tonaya hago orin nega mwor anyago COME ON
Andago marheji jigum nagandago
sesangi manmanhe hunjasodo jarhane nugu boda nan jarnane
jigumun gananhe hajiman husnar ne mosubur sangsanghe na yojum sarmanhe

Omoni jo jamkan nagada ortheni jor gidarijinun marayo monjo jumuseyo
omoni manyag hugshirado nujdorado chajadaniji marayo yongsohe joseyo

Haruga girojyogo garsurog chuwojyogo saramduri musowogo hollo nan werowogo
sesangi irongoshir juriya musour puniya omoniui mami totushan babi
jeir gujo guriur puniya hajiman uri apoji musour puniya
nun aphe arungorya HOME! SWEET HOME! borsso dullyo aboji mogsori ne inom
garka marka mugoun bargorumun etha nar seda era morugeda

Omoni jo jigum jiburo gartheni mujogon honneji maseyo ihehe juseyo
apoji manyag hugshirado hwanasyodorado yongsohe juseyo ijenun arayoSepargan pargan jo theyangare gu odingae namanui kume kuthi ida midgo iji
ani hwagshirhi argoiji gamanhi issodo shiganun gago gurohge yothekaji nan sara bwago
kaburdeda yadanmajgo burgathun sarang hanbon moshebwago gureso na jigum gipum suphum
modurur negasume ango jormun ne inseng mongtang goro jibur goro nasoryo HEY~ COME ON

Omoni jo jamkan nagada ortheni jor gidarijinun marayo monjo jumuseyo
omoni manyag hugshirado nujdorado chajadaniji marayo yongsohe joseyo

Moduda nagathi sarnari ormana namani jo chanranhi bichnanun ne mirerur wihe
twichyonagari jongmar jigyowojwo narphari agasshido mannago mosjin cha thago
gurogi wiheson jibur tonaya hago orin nega mwor anyago COME ON
Andago marheji jigum nagandago
sesangi manmanhe hunjasodo jarhane nugu boda nan jarnane
jigumun gananhe hajiman husnar ne mosubur sangsanghe na yojum sarmanhe

Omoni jo jamkan nagada ortheni jor gidarijinun marayo monjo jumuseyo
omoni manyag hugshirado nujdorado chajadaniji marayo yongsohe joseyo

Haruga girojyogo garsurog chuwojyogo saramduri musowogo hollo nan werowogo
sesangi irongoshir juriya musour puniya omoniui mami totushan babi
jeir gujo guriur puniya hajiman uri apoji musour puniya
nun aphe arungorya HOME! SWEET HOME! borsso dullyo aboji mogsori ne inom
garka marka mugoun bargorumun etha nar seda era morugeda

Omoni jo jigum jiburo gartheni mujogon honneji maseyo ihehe juseyo
apoji manyag hugshirado hwanasyodorado yongsohe juseyo ijenun arayo