Luna Mezz 'o Mare

Patrizio Buanne

C'è 'na luna mezz'u mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a cu te dare
Mamma mia pensace tu

Se te piglio lu pesciaiole
Isse vai isse vene
Sempe lu pesce mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia

Te pesculia figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà
No calamare c'eggi'accattà

C'è 'na luna mezz'u mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a cu te dare
Mamma mia pensace tu

Se te piglio lu pulezia
Isse vai isse vene
Semp'a scuppetta mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia

Te scuppettea figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà
'Na scuppetta c'eggi'accattà