Urma

Aperion

Gajah vasati va nayati ca aparagah anvita 
 Dura va la dija vanam 
 Kathita mavalo kitaya ksanah 
 Samedeleah, phagavanatah 

 Janah ca va madiya 
 Ca na va alam ksenerada 
 Prayanatah devah ca vismara nativa 
 Nagram, mitram vanam 
 Vatsa tadeste te svairam 

 Padah, margah, ksentram, jalam 
 Asti bavati 
 Atra duna 
 anema 

 Devah, sijah, itah, api 
 Asti bavati 
 Atra duna 
 Anema 

 Edarsanam 
 Juduhalam 
 adya 
 Edarsanam