Vengan, Vengan (ya Habaybi, Ya Ghaybine)

Alabina

Ya habaybi ya ghaybeen
Wa hashini ya ghalyeen
Ya habaybi ya ghaybeen
Wa hashini ya ghalyeen

Low aghamad wa afatah
Low aghamad wa afatah

Wala ikom gayeen gayeen
Ya habaybi min yom maba`idna
Wala shee fi dunya ib yis`idna
Ya habaybi min yome maba`idna
Wala shee fi dunya ib yis`idna

Wala warda bitzowe` baitna
Wala sham`a bitnower `idna
Wala warda bitzowe` baitna
Wala sham`a bitnower `idna

Ya habaybi ayam fi dakom
Insan il farha ana wan sakom
Ya habaybi ayam fi dakom
Insan il farha ana wan sakom

Ya habaybi gayeen gayeen

Miren, miren, amigas mios
Aviven al corazon a nuestro pasado
Viven viven si de recuerdos
De aquella vida no le de a la razon

Mas alegria
Ya habaybi gayeen gayeen

Ya habaybi ya ghaybeen (vengan, vengan)

Wa hashini ya ghalyeen