Redonkulous

2 Pistols

Redonkulous
It's so redonkulous

Her back is so redonkulous
Her momma could've own it is
Her back is so redonkulous
How did she get this

Her back is so (3x)
Redonkulous

So addicted
Bottoms got an apple in it
Wanna feel it
Bottoms got an apple in it

So addicted
Bottoms got an apple in it
Wanna feel it
Bottoms got an apple in it